Κατά τον πρώτο καιρό του AcubeSAT project δεν υπήρχε η υποομάδα του systems engineering. Όμως η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του νανοδορυφόρου και η επιτακτική ανάγκη να οριστούν αυστηρά οι τεχνικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής του προτζεκτ έφερε την υποομάδα του systems engineering στο προσκήνιο.

SYE_Team

Η υποομάδα αυτή έχει την τεχνική εποπτεία όλου του προτζεκτ. Αρχικά όρισε σε συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα συστήματα τις προδιαγραφές του δορυφόρου οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάση για το σχεδιασμό. Κατά τη σχεδιαστική περίοδο, η υποομάδα αποφάσισε να εφαρμόσει τη λογική του παράλληλου σχεδιασμού (concurrent design), ο οποίος με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων βοήθησε στο να καταλήξει η ομάδα σε μια λειτουργική και βιώσιμη αρχιτεκτονική του νανοδορυφόρου. Οι σχεδιαστικές επιλογές κρίνονται με βάσει αναλύσεις ρίσκου και trrade-off. Σε ολη τη διάρκεια του σχεδιασμού υλοποιούνται και τα λεγόμενα εβδομαδιαία AcubeSAT design sessions, τα οποία είναι τα εβδομαδιαία τεχνικα meeting της ομάδας μας στα οποία προεδρεύει η υποομάδα του systems engineering και δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής του παράλληλου σχεδιασμού. 

Η υποομάδα επίσης προσπαθεί να αυξήσει την αξιοπιστία του AcubeSAT χρησιμοποιώντας καλά ορισμένες διαδικασίες Assembly, Integration & Verification (AIV), ενω ταυτόχρονα ταυτοποιεί πιθανές αιτίες αποτυχίας του δορυφόρου μέσω της ανάλυσης Failure Modes Effects & Criticality Analysis (FMEA) για τη διασφάλιση της ποιότητας καθώς και Fault Tree Analysis η οποία θα βοηθήσει τους μελλοντικούς χειριστές του δορυφόρου όταν αυτός θα βρίσκεται σε τροχιά.

FMEA

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται ακολουθώντας ελεγμένες διαδικασίες σύμφωνα με τα πρότυπα European Coordination for Space Standardization (ECSS) τα οποία χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς. Η υποομάδα μας διατηρεί και τη δικια της βάση δεδομένων ECSS, διασφαλίζοντας πως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές. Όλοι οι systems engineers του AcubeSAT έχουν καλή γνώση των προτύπων ECSS, επιτρέποντας σε όλη την ομάδα να ζητήσει καθοδήγηση και βοήθεια για οποιαδήποτε πιθανό ερώτημα.

Booklet

Η υποομάδα επίσης επιβλέπει τμήματα της IT υποδομής της ομάδας μας, συγκεκριμένα:

1) OCDT: To OCDT είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για την κοινοποίηση παραμέτρων το οποίο υλοποιήθηκε για τις ανάγκες του concurrent design facility (CDF) στο ESTEC. Η ομάδα μας έχει τον δικό της server με εγκατεστημένο το OCDT, όπου είναι αποθηκευμένα τα μοντέλα του AcubeSAT καθώς και όλες οι παράμετροι που περιγράφουν το νανοδορυφόρο.

OCDT

2) Documentation management system: Ένα σύστημα για τη δημιουργία εγγράφων και τον διαμοιρασμό αυτών εντός και εκτός της ομάδας με σκοπό να οργανωθεί καλύτερα ο μεγάλος αριθμός αναφορών του οποίους συγγράφει η ομάδα μας. Τα μέλη του AcubeSAT γράφουν τις αναφορές τους σε LaTeX και τα έγγραφα στη συνέχεια γίνονται διαθέσιμα με έναν μοναδικό κωδικό αναφοράς ώστε να εντοπίζονται καλύτερα σε όλες τις πλατφόρμες της ομάδας.

Τέλος, η υποομάδα θέτει τα θεμέλια για το μελλοντικό σχεδιασμό των επόμενων αποστολών, διερευνώντας πως θα μπορέσει να υλοποιηθεί η νέα τάση του Model Based Systems Engineering στην ομάδα μας.