Το όραμα του Rocketry είναι η διάδοση της Πυραυλικής Επιστήμης στην Ελληνική κοινότητα και τα Πανεπιστημιακά της Ιδρύματα


Οι στόχοι μας είναι:

  • Συνεργασία με εργαστήρια του Α.Π.Θ.
  • Εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών
  • Συμμετοχή στο Spaceport America Cup
  • Υποστήριξη νέων ατόμων και ομάδων στον χώρο
  • Συνεργασία με εταιρείες του χώρου
  • Προώθηση του έργου μας