Η ερευνητική πυραυλική είναι αδιαμφισβήτητα μια επικίνδυνη υπόθεση, ακόμα και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Συνδυάζει δύο παραμέτρους που πράγματι αποτελούν μια απρόβλεπτη μίξη∙ πρώτον, τη μεταφορά και διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας και δεύτερον τη μικρή χρονική διάρκεια διαφόρων διεργασιών. Δεδομένου ότι η ομάδα μας έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αξιοποιεί πειραματικές μεθόδους (δοκιμές, χρήση επικίνδυνων υλικών και εκρηκτικών), λειτουργεί με γνώμονα την διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η υποομάδα του Safety καλείται να διασφαλίσει την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και την ακεραιότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Τα μέλη του Safety εντοπίζουν, μελετούν τους κινδύνους του Rocketry αλλά και ενημερώνονται για αυτούς ώστε να ορίζουν τα ασφαλή πλαίσια λειτουργίας της ομάδας. Η μελέτη βασίζεται στις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες σχετικά με την κατοχή και χρήση εκρηκτικών και επεκτείνεται στους κανονισμούς για πυραύλους υψηλής ισχύος, όπως προβλέπονται από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο National Association of Rocketry (NAR), το Tripoli Rocketry Association (TRA) και το National Fire Protection Association (NFPA).

Οι δράσεις της ομάδας χωρίζονται αφενός σε αυτές των εκτοξεύσεων και αφετέρου σε αυτές του εργαστηρίου. Αντίστοιχα διανέμονται και οι αρμοδιότητες της υποομάδας μας. Πιο συγκεκριμένα, οι Safety Officers της ομάδας, οι οποίοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους κινδύνους και τις διαδικασίες, φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή των εκτοξεύσεων. Αρμοδιότητά τους είναι ο έλεγχος τήρησης όλων των μέτρων προφύλαξης. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν βέτο στην εκτόξευση. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται κατόπιν σύνταξης του Risk Assessment και Hazard Analysis με τη συμμετοχή βέβαια όλων των μελών αλλά και την καθοδήγηση των Safety Officers. Εκεί αναλύονται όλοι οι κίνδυνοι και οι πιθανές επιπτώσεις τους στο project, ενώ προτείνονται τρόποι ελαχιστοποίησής τους. Έπειτα καταγράφονται οι αναλυτικές διαδικασίες για κάθε υποομάδα και καταρτίζονται κατάλογοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό (υλικά, εργαλεία κ.λπ.). Όποτε είναι απαραίτητο, οι Officers επιβλέπουν τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και του εξοπλισμού.

 Στους χώρους του εργαστηρίου, το Safety επιμελείται της ασφαλούς διεξαγωγής των εργασιών και των δοκιμών. Προηγείται η επεξεργασία όλων των δελτίων δεδομένων ασφαλείας των υλικών και εξοπλισμών και έπειτα ακολουθεί η ενημέρωση των μελών. Η συγκεκριμένη υποομάδα έχει μεριμνήσει για την ανάρτηση των κανόνων του εργαστηρίου στον χώρο καθώς και για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, πυροσβεστήρων και κιτίου πρώτων βοηθειών.

Τέλος, η υποομάδα του Safety αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ομάδας πυραυλικής υψηλής ισχύος, καθώς μεριμνάει για την ανθρώπινη ασφάλεια, κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μηχανική και την επιστήμη αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την καθολική λειτουργία ενός οργανωμένου συνόλου.

20201014_184812