Κατευθυντήριοι άξονες του υποσυστήματος είναι:

Αεροδυναμικός Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση Αεροχημάτων:

Το υποσύστημα στοχεύει στην ανάπτυξη του καλύτερου δυνατού UAV. Επιλέγεται ο τύπος των βασικών τμημάτων του αεροχήματος και έπειτα πραγματοποιείται μία πρώιμη διαστασιολόγηση. Πραγματοποιείται μία δυναμική διεργασία με διαφοροποίηση αυτών των διαστάσεων, με στόχο τη μείωση της συνολικής δύναμης οπισθέλκουσας και την επίτευξη της επιθυμητής στατικής ευστάθειας.

Αεροδυναμική Ανάλυση:

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρόβλεψη της πτητικής συμπεριφοράς του ολοκληρωμένου μοντέλου του υπό σχεδίαση αεροχήματος πριν τη φάση της κατασκευής του. Για αυτό το λόγο, στο υποσύστημα γίνεται χρήση εργαλείων χαμηλής ποιότητας (λ.χ. XFLR5) για πρόβλεψη και υψηλής πιστότητας (CFD) για προσομοίωση της ροής και της συνεισφοράς των δυνάμεων άντωσης και οπισθέλκουσας.

Μελέτη Ευστάθειας:

Προβλέπεται η δυναμική συμπεριφορά του αεροχήματος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η διαστασιολόγηση των επιφανειών ελέγχου και έπεται η προσομοίωση της συμπεριφοράς του μοντέλου σε πλάγιους ανέμους κατά την πτήση.

Σύστημα Πρόωσης:

Το υποσύστημα αναλύει τις προδιαγραφές των φάσεων της πτήσης για την πρόβλεψη της απαραίτητης ισχύος της προπέλας και επιλέγει τον κινητήρα, την προπέλα και τη μπαταρία για την απαιτούμενη δύναμη ώσης.

Έλεγχος Επιδόσεων:

Σε κάθε στάδιο της σχεδίασης, το υποσύστημα επιχειρεί μία δυναμική διαδικασία για τον υπολογισμό των παραμέτρων της αποστολής του αεροχήματος (όπως η απόσταση απογείωσης). Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ακριβώς η αντίστροφη αυτής που πραγματοποιήθηκε κατά την πρώιμη φάση της σχεδίασης, με στόχο την επιβεβαίωση αν το υπό ανάπτυξη αερόχημα επικυρώνει την αποστολή.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το υποσύστημα βρίσκονται εδώ: